بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک های مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار رادیولوژی، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشیار فوق تخصصی بیماری های عفونی اطفال، گروه بیماری های عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 Medical Student, Student Research Committee, Qom University Of Medical Sciences, Qom,Iran .

5 دانشجوی پزشکی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران .

چکیده

زمینه و هدف: نوتروپنی به صورت شمارش مطلق نوتروفیل کمتر از 1500 بر میلی‌متر مکعب تعریف می‌شود. این اختلال تشخیص افتراقی‌های زیادی از یک نرمال واریاسیون تا یک اختلال تهدیدکننده حیات را در بر‌می‌گیرد. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام علت نوتروپنی و انجام اقدامات متناسب با آن در کاهش مورتالیتی و تحمیل هزینه‌های مالی، لذا این مطالعه با هدف تعیین مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک‌های مصرفی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی و از نوع توصیفی _ تحلیلی بود. در این پژوهش 111 بیمار مبتلا به نوتروپنی از سال 1393 تا 1395 در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم بصورت سرشماری بررسی شدند. اطلاعات لازم از پرونده پزشکی بیماران از طریق یک پرسشنامه به دست آمد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، ANOVA، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که بیماران مبتلا به بدخیمی بالاترین زمان بستری در بیمارستان (‌25-15روز‌) را داشتند. و بیماران مبتلا به بیماری‌های ویروسی کمترین زمان بستری در بیمارستان (5-4روز) را داشتند. 2/71 درصد بیماران در طی مدت بستری، آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند و 8/28 درصد بیماران بدون دریافت آنتی بیوتیک، مدت زمان بستری را سپری کرده بودند. بیشترین فراوانی آنتی بیوتیک مصرفی سفتریاکسون (98/25 درصد) بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین مدت زمان بستری با علت و شدت بیماری وجود دارد. بنابراین در نظر داشتن فاکتورهایی همچون علت در ابتدای بستری می‌تواند نقش کلیدی در پیشبرد یک مدیریت صحیح در درمان بیماران مبتلا به نوتروپنی ایفا کند.
کلمات کلیدی: نوتروپنی، آنتی بیوتیک، بستری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the duration of admission patients with neutropenia based on the cause and antibiotics used

نویسندگان [English]

  • Sajad Rezvan 1
  • Hosein Heydari 2
  • akram barati 3
  • enayatolah nouri 4
  • Mohammad hassan Nikkhah 5
1 Radiology Resident, Department of Radiology, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Ward, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
3 Nurse, Qum University of Medical Sciences, Qum, Iran
4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
5 Medical Student, Medical Faculty, Qom University of Medical Sciences, Qom
چکیده [English]

Background: Neutropenia is defined as absolute neutrophil counts of less than 1,500 cubic millimeters. This differential diagnosis involves a lot of normalization to a life-threatening disorder. Considering the importance of early detection of the cause of neutropenia and its appropriate measures to reduce mortality and impose financial costs, this study was conducted to determine the duration of admission of neutropenic patients based on the cause and antibiotics used.
Methods: This cross-sectional study was descriptive-analytic. In this study 111 patients with neutropenia from 1962 to 1395 were surveyed at Masoumeh Hospital in Qom. Information was obtained from a patient's medical record through a questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 20 using independent t-test, ANOVA, Chi-square and Fisher's exact test. The significance level was considered to be less than 0.05.
Results: This study showed that patients with malignancy had the highest hospitalization time (‌ 25-35). And patients with viral diseases had the least hospitalization time (5-4 days). 71.2% of patients consumed antibiotics during the hospitalization period, and 28.8% of patients without antibiotics had spent the duration of admission. The highest frequency of antibiotics was ceftriaxone (25.98%).
Conclusion: The present study showed that there is a significant relationship between the duration of hospitalization and the cause and severity of the disease. Therefore, considering factors such as the cause at the start of admission, it can play a key role in advancing a proper management in treating patients with neutropenia.
Keywords: Neutropenia, Antibiotic، hospitalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutropenia
  • antibiotic
  • hospitalization
[1]. Cherry J D. Cutaneous manifestations of systemic infections. In: Feigin, Cherry, Demmler Harrison, Kaplan, eds. Feigin&. Cherry' s Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 7th ed. Elsevier-Saunders. 2013, p:755-799.
[2]. Chuan Wan, et all. Clinical manifestations and outcomes of pediatric chronic neutropenia. Journal of the Formosan Medical Association (2012) 111, 220e227.
[3]. Angelino G, Caruso R, D’Argenio P, Cal o Carducci FI, Pascone R, Lanciotti M, Cancrini C, Palma P, Aiuti A, Rossi P, Finocchi A. Etiology, clinical outcome, and laboratory features in children with neutropenia: Analysis of 104 cases. Pediatr Allergy Immunol 2014: 25: 283–289.
[4]. Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE. Principles and practice of infectious Diseases. 6thed. Vol 2, Churchill Livingstone; 2005, pp 3427-3429.
[5] . Alexandropoulou O, Kossiva L, Haliotis F, et al. Transient neutropenia in children with febrile illness and associated infectious agents: 2 years’ follow-up. Eur J Pediatr 2013: 172: 811–9.
[6] . Wan C, Yu HH, Lu MY, et al. Clinical manifestations and outcomes of pediatric chronic neutropenia. J Formos Med Assoc 2012: 111: 220–7.
[7].Fisher RG, Boyce TG. Rash syndromes In: Moffet’s Pediatric Infectious Diseases: A Problem-Oriented Approach. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia; 2017; P:374-415.
[8]. Tiraje Celkan, Begüm Şirin Koç. Approach to the patient with neutropenia in childhood, Turk Pediatrics. Ars 2015; 50: 136-44.
[9]. Odeya David, Yariv Fruchtman, Ruslan Sergienko ,Joseph Kapelushnik ,Eugene Leibovitz. The Infectious and Non-Infectious Etiology, Clinical Picture and Outcome of Neutropenia in Immunocompetent Hospitalized Children, The Pediatric Infectious Disease Journal. Publish Ahead of Print, JAN 2018.
[10]. Detremerie C, Laureys G. Incidence characteristics and outcome of primary neutropenia in pediatric patients. Universiteit Gent 2012-2013; 7-50.
[11]. Lindqvist H, Carlsson G, Moell J, Winiarski J, Sundin M. Neutropenia in childhood: a 5-years experience at a tertiary center. Eur J Pediatr.2015; 174: 801-807.
[12]. Al Qahtani F S. Neutropenia in a tertiary hospital: Epidemiology and culture isoletes.Bahrain Medical Bulletin.2008 ;30(1):1-6.
[13]. Angelino G, Caruso R, Argenio P, Calo C, Francesca I, Pascone R, et al. Etiology clinical outcome and laboratory features in children with neutropenia: Analysis of 104 cases. Pediatric Allergy &Immunology.2014; 25(3):283- 289.