نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،گروه روانشناسی بالینی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی . ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.
مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و در سال 1396 در شهر تهران انجام شده است. 80 نفر از مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پرسشنامه‌های فرم کوتاه پنج عاملی شخصیت نئو، سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان و پرسشنامه کیفیت زندگی (WHO-QOL) را تکمیل کردند. کلیه تحلیل های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-23 صورت گرفت و از روش تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی فرضیه ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان، سرکوبی و از بین متغیر‌های ویژگی‌های شخصیت، برون گرایی و روان نژندی نقش موثری در سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران داشتند. کلیه یافته ها در سطح 05/0 معنادار بودند.
نتیجه‌گیری: راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت عمومی مادران دارای کودک اوتیسم نقش معنا داری دارند. از این رو طراحی مداخلاتی در زمینه تنظیم هیجان مادران و تقویت ویژگی های شخصیتی مثبت همچون برون گرایی می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و سلامت عمومی آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of emotion regulation and Personality traits as predictors of Quality of life and General health in mothers of children with autism spectrum disorders

نویسندگان [English]

 • Mahdi Amini 1
 • yasaman Shiasy 2
 • Zahra Motallebi 3
 • mozhgan lotfi 4
1 Assistant Professor, Addiction Department, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 MSc in Clinical Psychology, University of Social welfare and Rehabilitation Science, Department of Clinical Psychology, Tehran, Iran
3 MSc in Clinical Psychology. Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry)Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Low quality of life and high stress are the most frequently stated problems that faced by in mothers of children with autism spectrum disorders. This research aims to understand the role of emotion regulation and personality traits as predictors of quality of life and general health in a sample of mothers of children diagnosed with autistic spectrum disorders.
Materials & Methods: This study was a descriptive-correlation design. It was done in Tehran in 1396.Eighty mothers participated through convenient sampling. Mothers answered a questionnaire on Emotion Regulation Strategies, General Health, Five-Factor Inventory (brief form), Who-Quality of life. Data was analyzed by SPSS-23. Stepwise regression analysis was used to analyze the data.
Results: Results show that the emotion regulation strategies as repression and personality traits like extroversion and neurosis predict general health and quality of life in mothers. Results were significant at the p = 0.05 level.
Conclusion: Our results indicated the significant role of emotion regulation strategies and personality traits in general health and quality of life. Developing interventions in emotion regulation could be help to improve mother’s general health. Hence the design of studies in the field of setting up the excitement of mothers and strengthen positive personality characteristics, such as the extroversion can improve the quality of life and general health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • emotion regulation
 • personality traits
 • spectrum autism disorders
 • general health
[1].    DSM-5. Washington DC: APA.; 2013.
[2].    Giovagnoli G, Postorino V, Fatta LM, Sanges V, De Peppo L, Vassena L, et al. Behavioral and emotional profile and parental stress in preschool children with autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities. 2015;45-46:411-21.
[3].    Bonis S. Stress and Parents of Children with Autism: A Review of Literature. Issues in mental health nursing. 2016;37(3):153-63.
[4].    Dabrowska-Zimakowska A, Pisula E. Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome2010. 266-80 p.
[5].    Altiere MJ, von Kluge S. Searching for acceptance: Challenges encountered while raising a child with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability. 2009;34(2):142-52.
[6].    Cridland EK, Jones SC, Magee CA, Caputi P. Family-focused autism spectrum disorder research: A review of the utility of family systems approaches. Autism. 2013;18(3):213-22.
[7].    Alhazmi A, Petersen R, Donald KA. Quality of life among parents of South African children with autism spectrum disorder. Acta neuropsychiatrica. 2018:1-6.
[8].    WHO. The world health organization quality of life assessment. Social Science and Medicine 1995 (41):1403-9.
[9].    Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology. 2003;85(2):348-62.
[10]. Luque Salas B, Yanez Rodriguez V, Tabernero Urbieta C, Cuadrado E. The role of coping strategies and self-efficacy as predictors of life satisfaction in a sample of parents of children with autism spectrum disorder. Psicothema. 2017;29(1):55-60.
[11]. Ghasempor A, Elbagy R, Hasanzadeh S. Reliability and Validity of emotion regulation questionnaire. Gilan University. 2017.(in persian)
[12]. Rafiei N, Sharifian Sani M, Rafiey H, Behnampour N, Foroozesh K. Reliability and Validity of Persian Version of "Qualityof Life Index". J Mazandaran Univ Med Sci. 2014;24(116):75-83.(in persian)
[13]. Banles M. Validation of General Health Questionnaire in a young sample. Psychol Med. 1983;13(2):349-53.
[14]. Nazifi M, Mokarami H, Akbaritabar A, Faraji Kujerdi M, Tabrizi R, Rahi A. Reliability,Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospital of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2012;3(4):336-42.(in persian)
[15]. Nedaei A, Paghoosh A, Sadeghi-Hosnijh AH. Relationship between Coping Strategies and Quality of Life : Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Skills. Clinical Psychology. 2017;8(4(32)):20-5.(in persian)
[16]. Gross JJ. Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Curr Dir Psychol Sci. 2001(10(16)):214-19.
[17]. Tasousis I, Nilkolaou I. Eplore the relationship  of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress Health. 2005(21):77-86.
[18]. Abdi s, Babapour K, Fathi H. The relationship between cognitive emotion regulation and public health students. J Islam Republic Iran Milit Med Univ. 2010(8(4)):258-64.
[19]. Ting V, Weiss JA. Emotion Regulation and Parent Co-Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2017;47(3):680-9.
[20]. Maljaars J, Boonen H, Lambrechts G, Van Leeuwen K, Noens I. Maternal Parenting Behavior and Child Behavior Problems in Families of Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder2014. 501-12 p.
[21]. Boeldt DL, Rhee SH, Dilalla LF, Mullineaux PY, Schulz-Heik RJ, Corley RP, et al. The Association between Positive Parenting and Externalizing Behavior. Infant and child development. 2012;21(1):85-106.
[22]. Nezamipour E, Ahadi H. The Effect of Cognitive Emotion Regulation Strategies on the Relationship between Personality Traits and Quality of Life in Dialysis Patients. Qom University of Medical Sciences Journal. 2016;10(2):71-80.(in persian)
[23]. Pocnet C, Dupuis M, Congard A, Jopp D. Personality and its links to quality of life: Mediating effects of emotion regulation and self-efficacy beliefs. Motivation and Emotion. 2017;41(2):196-208.
[24]. Lucas RE, Diener E. Personality and Subjective well-being : Current issues and controversies: APA handbook of personality and social psychology; 2015.
[25]. Hoyle R, Gallangher P. The interplay of personality and self-regulation APA; 2015.
[26]. Matthews G, Zeidner M. Traits,States and the trilogy of mind: An adaptive atates perspective on intellectual functioning .2004.
 
دوره 27، شماره 3
مرداد و شهریور 1399
صفحه 424-430
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399