تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از افراد وابسته به هروئین در کارکردهای شناختی با مشکل مواجه هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی مردان وابسته به هروئین بود.

مواد و روش‌ها: روش اجرای تحقیق، نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از افراد وابسته به هروئین مرکز درمان ترک اعتیاد در شهر تهران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان ابتدا، آزمون استروپ معنایی و حافظه کاری ان بک را انجام دادند. گروه‌ تجربی ۸ هفته، هفته‌ای 3 جلسه تمرین مقاومتی را به شیوه دایره‌ای شامل سه ست 12-۸ تکراری متشکل از 6 حرکت با فواصل استراحتی 2-1 دقیقه بین ست‌ها و 5-3 دقیقه بین دایره اجرای حرکات انجام دادند. پس از اتمام مداخله، پس‌آزمون به عمل آمد. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که در متغیر استروپ معنایی خنثی (026/0=p، 53/5= (27/1)f)، استروپ معنایی مثبت (001/0=p، 45/14= (27/1)f)، استروپ معنایی منفی (019/0=p، 18/6= (27/1)f) و حافظه کاری (029/0=p، 29/5= (27/1)f) بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت که با توجه به تفاوت میانگین‌ها، در حافظه کاری عملکرد گروه تجربی بالاتر بود همچنین زمان واکنش استروپ معنایی (خنثی، مثبت و منفی) در گروه تجربی پایین‌تر بود.

نتیجه‌گیری: در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان بیان کرد که یک دوره مداخله تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی (استروپ معنایی و حافظه کاری) در مردان وابسته به هروئین تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training intervention on cognitive functions in heroin-dependent men

نویسندگان [English]

 • Haniyeh Soltani 1
 • Behrouz Abdoli 2
 • Alireza Farsi 2
 • Abbas Haghparast 3
1 Department of Behavioral and Cognitive Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Department of Behavioral and Cognitive Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 Department of Physiology, Neuroscience Research Center, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Many heroin-dependent people have defects in cognitive functions. The aim of this study was to investigate the effect of resistance training on cognitive functions of heroin-dependent men.

Materials and Methods: The research method is quasi-experimental and applied in terms of purpose, which was done by pretest-posttest with the control group. Thirty heroin addicts from the Addiction Treatment Center in Tehran participated in study as a sample and were divided into two groups: experimental and control. Participants performed semantic strop and n-back working memory test in the pre-test. The participants of the experimental group performed resistance training sessions 3 times a week for 8 weeks in a circular manner consisting of three sets of 8-12 repetitions consisting of 6 movements with rest intervals of 1-2 minutes between sets and 3-5 minutes between movements. Finally, after the intervention, the post-test was performed. Analysis of covariance was used to analyze the data.

Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the variables of neutral semantic strop (f(1.27)=5/53 p=0.026), positive (f(1.27)=14/75 p=0.001), negative (f(1.27)=6/18 p=0.019) and working memory (f(1.27)=5/29 p=0.029). Due to the difference in means, in working memory, the performance of the experimental group was higher and also the semantic strope reaction time (neutral, positive and negative) was lower in the experimental group.

Conclusion: In a general conclusion, it can be stated that a course of resistance training has a positive effect on cognitive functions (semantic strope and working memory) in heroin-dependent men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heroin
 • Stroop
 • Resistance training
 • working Memory
دوره 29، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 77-87
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 26 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 24 بهمن 1400