بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استاد یار گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مباحثی که در روان‌شناسی سلامت مطرح است واکنش افراد به نشانه‌های جسمانی بیماری است، افراد دارای اضطراب بیماری باورهای غلط و تعابیر نادرستی از سلامتی دارند، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی، می پردازد.

مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه مورد نظر شامل دانشجویان 18 تا 35 ساله دانشگاه بوعلی سینا و پیام نور همدان است که به منظور انجام پژوهش 399 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل 3 پرسشنامه پنج عاملی جکسون، اضطراب بیماری، و انعطاف پذیری شناختی ارزیابی شدند، سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر، و بر اساس نرم‌افزار AMOS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد که سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) بر اضطراب بیماری و سیستم جنگ و گریز (FFFS) بر انعطاف پذیری شناختی تاثیر مستقیم دارد اما سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) بر انعطاف پذیری شناختی، و سیستم جنگ و گریز (FFFS) بر اضطراب بیماری، انعطاف پذیری شناختی و اضطراب بیماری تاثیر غیرمستقیم دارند ؛ همچنین انعطاف پذیری شناختی نقش میانجی بین سیستم مغزی رفتاری با اضطراب بیماری ایفا می کند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت فعالیت سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) و سیستم جنگ و گریز (FFFS) با اضطراب بیماری و همچنین انعطاف پذیری شناختی به عنوان یک متغیر میانجی با اضطراب بیماری در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Behavioral Brain System Activity and illness Anxiety with The Mediating Role of Cognitive Flexibility

نویسندگان [English]

  • farnush badihi zeraati 1
  • Jafar Hasani 2
  • Mahdi Ghasemi Motlagh 3
1 Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of Tehran, Iran
3 Professor Assistant Professor, Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: One of the topics in health psychology is the reaction of people to the physical symptoms of the disease. People with anxiety have misconceptions and misinterpretations of health. The present study examines the relationship between the activity of behavioral brain systems and anxiety. The disease mediates cognitive flexibility.

Materials and Methods: The study method is correlational. The study population includes students aged 18 to 35 years from Bu Ali Sina University and Payame Noor University of Hamadan. In order to conduct research, 399 students were selected by convenience sampling method. Participants were assessed using a research assessment tool including three Jackson Five-Factor Questionnaires, Disease Anxiety, and Cognitive Flexibility, then the data were analyzed using path analysis method, based on AMOS-21 software.

Results: The results showed that Behavioral Activation System (BAS) has a direct effect on disease anxiety and FFFS has a direct effect on cognitive flexibility, but Behavioral Activation System (BAS) has a direct effect on cognitive flexibility and war system. And FFFS have an indirect effect on morbidity, cognitive flexibility and morbidity; Cognitive flexibility also plays a mediating role between the behavioral brain system and disease anxiety.

Conclusion: According to the results of the study, it can be said that the activity of Behavioral Activation System (BAS) and Fighting System (FFFS) is associated with disease anxiety and also cognitive flexibility as a mediating variable with disease anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Brain Systems
  • Illness Anxiety Disorder
  • cognitive flexibility
[1]. Meli G, Bailey R, Carraresi C, Poli A, Metacognitive beliefs as a redictor of health anxiety in a self-reporting Italian clinicalal sample. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2018, 25(2) 263-271.
[2]. Espiridion E D, Fuchs A, Oladunjoye A O, Illness Anxiety Disorder: A Case Report and Brief Review of the Literature. Cureus. 2021, 13(1): e12897.
[3]. Sharad Manore, Kamal Sahare, Dhiraj Bhawnani, Laxmikant Umate, Prevalence of Illness Anxiety Disorder (IAD) and Somatic Symptom Disorder (SSD) among Medical and non-Medical Students, journal of medical science and clinical research, 2018, 06, 03 .
[4]. Pandey Sunayna, Parikh Minakshi, Mehul Bhrahmbhatt, Vankar .G.K, Clinical study of illness anxiety disorder in medical outpatients, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2017, 19(4):32-41.
[5]. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septohippocampal system. New York: Oxford University; 2000, 53-98.
[6]. Gray, J.A. The Neuropsychology of Anxiety an Enquiry into the Functions of the Septo Hippocampal System: London: Oxford University, Psychology series: 2021.
[7]. Braem S, Egner T, Getting a Grip on Cognitive Flexibility, Current Directions in Psychological Science 27(6): 2018.
[8]. Malkoç A,  Mutlu A K, Mediating the Effect of Cognitive Flexibility in the Relationship between Psychological Well-Being and Self-Confidence: A Study on Turkish University Students, November, International Journal of Higher Education, 2019, 8(6):278.
[9]. Meltem Y, Eldeleklioglu J, the Relationship between Decision-Making and Intolerance to Uncertainty, Cognitive Flexibility and Happiness, Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 2021; 20(91):39-60.
[10]. Koohi F, Karami J, The Relationship between Behavioral Brain Systems and Emotional Dysfunction with Symptoms of Physical Disorder in Female Students, Journal of Mental Health Research, 2016, 9(3). (Persian).
 [11]. Mir Mehdi S R, Kazemi Mahyari E, Comparison of the Activation of Brain Mechanisms of Behavioral Activation-Inhibition (BAS / BIS) and Cognitive Flexibility Function in Women with Substance Abuse and Healthy Women, Payame Noor University Psychological Quarterly, 2018, 4(12), 101-124. (Persian).
[12]. Hooman, H.A, Structural equation modeling using LISREL software. Tehran., Side Publications: 2016. (Persian).
[13].Hassani J, Salehi S, Rasouli Azad M, Psychometric Characteristics of the Jackson Five-Factor Questionnaire: Scales of the Revised Theory of Sensitivity to Reinforcement, 2012, 6 (3). (Persian).
[14]. Salkovskis, P. M. & Warwick, H.  "The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis", Psychological Medicine, 2002; 32: 843–853.
[15]. Nargesi F, Izadi F, Kariminejad K, Rezaei Sharif A, Validity and validity of the Persian version of the Health Anxiety Questionnaire in students of Lorestan University of Medical Sciences. Allameh Tabatabaei University Educational Measurement Quarterly, 2017, 7 (27). (Persian).
[16]. Share H, Soltani I, Bahrainis S.A, Farmani A, The mediating role of cognitive flexibility in the relationship between coping styles and resilience with depression, Researcher Bimonthly, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2013, 4, 88-96. (Persian).
[17]. Gefen D, Straub D, Boudreau MC. Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems. 2000; 4(1):7.
[18]. Hooman H.A., Structural Equation Modeling Using LISREL SOFTWARE (Modified), Tehran: Samat Organization Publications: 2017. (Persian).
[19]. Moradi V, Sadegh Pour b, Statistical analysis with SPSS & AMOS software, Mazandaran: Mazandaran University Press: 2019. (Persian).
[20]. Teymourpour S, Evaluation of the mechanism of effectiveness of BAS behavioral activation therapy through psychological flexibility, cognitive flexibility and emotional flexibility on the symptoms of women with major depressive disorder MDD, M.Sc. Thesis in Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, 2018. (Persian).
[21]. Fazeli, M., Ehteshamzadeh, P., & Hashemi, E. The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people. Journal of clinical psychology- Andeishe va Raftar, 2016; 9 (34), 27-36. (Persian).
[22]. Demirtas A, Cognitive Flexibility and Mental Well-Being in Turkish Adolescents: The Mediating Role of Academic, Social and Emotional Self-Efficacy, 2020, anales de psicología / annals of psychology, 2020; 36: 111-121.
[23]. Entezari M, Shamsipour Dehkordi P, Sahaf R, The effectiveness of physical activity on cognitive flexibility and perfectionism of the elderly, Elderly Journal, 2017, Volume 12, Number 4. 12(4): 402-413 (Persian).
[24]. Sharifi Parisa, Mousavi Seyed Ali Mohammad, Hassani Jafar, Recognizing the pattern of reinforcement sensitivity, strategies for the process of emotion regulation and cognitive flexibility in diagnosing people with Internet addiction, Cognitive Psychology Quarterly, 2018, 6(2), 51-60. (Persian)
دوره 29، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 36-50
  • تاریخ دریافت: 12 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 24 بهمن 1400