بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تغییر در شاخص های آنتروپومتری بدن می تواند سبب کاهش تعادل بدن شود و حتی می تواند به عنوان فاکتوری به افتادن فرد نیز مربوط شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین شاخص توده بدن و شاخص های تعادل استاتیک و دینامیک در اشخاص سالم بود.
مواد و روش ها: پنجاه دانشجوی خانم و آقا از طریق نمونه گیری غیر احتمالی ساده انتخاب شدند. شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک توسط دستگاه بیودکس اندازه گیری شد. اطلاعات آنتروپومتری توسط متر نواری و ترازوی غیردیجیتال اندازه گیری شدند. آزمون تی مستقل و پیرسون برای آنالیز اطلاعات استفاده گردید (05/0>p).
یافته ها: نتایج ، ارتباط معناداری بین شاخص های استاتیک تعادلی و شاخص توده بدن در هر دو گروه مردان و زنان نشان نداد (05/0>p) (به عنوان مثال در شاخص ثبات استاتیک کلی گروه مردان30/0=p، 21/0=r بود). ارتباط معناداری بین شاخص های دینامیک تعادلی و شاخص توده بدن و هم چنین متغیرهای وزن و قد در هر دو گروه مردان و زنان دیده شد (05/0>p) (به عنوان مثال در شاخص ثبات دینامیک کلی گروه مردان 005/0=p، 54/0=r بود). ارتباط غیرمستقیم معناداری بین شاخص های محدوده ثبات دینامیک و شاخص توده بدن دیده شد (به عنوان مثال در شاخص محدوده ثبات دینامیک کلی گروه مردان 02/0=p، 45/0-=r بود).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ارتباط مستقیم بین شاخص های ثبات دینامیک و اطلاعات آنتروپومتری را تایید می کند. هم چنین ارتباط غیرمستقیم یا معکوس بین شاخص های محدوده ثبات و اطلاعات آنتروپومتری افراد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Relationship between Static and Dynamic Postural Stability Index and Anthropometrics Index in Healthy Men and Women with Normal BMI Index

نویسندگان [English]

 • Reza Papoli
 • Fatemeh Ghiasi
 • Asghar Akbari
 • MohammadAli Jalali
چکیده [English]

Background: Changing in anthropometrics index can cause a reduction in the balance of body and may be considered as a contributing factor in falling down. Therefore, this study aimed to evaluate the correlation between body mass index (BMI) and static and dynamic postural balance among healthy subjects.
Materials and Methods: Fifty healthy male and female University students were selected through simple non-probability sampling. Static and dynamic stability index were measured by means of Biodex Balance System and also a tape measure and non-digital scale were used to examine Anthropometrics index. Obtained data were analyzed through Independent t-test and Pearson Correlation test(p0.05) (for example: the overall static stability index r= 0.21, p=0.30 in male group) while, there was observed a significant correlation between dynamic stability index and BMI, Weight and Height variables among male and female groups (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Static Stability Index
 • Dynamic Stability Index
 • BMI
 • Biodex Balance System
دوره 21، شماره 2
73
خرداد و تیر 1393
صفحه 241-251
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1393
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 11 مرداد 1393