دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395 
مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 14-20

موسی الرضا تدین فر؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی؛ حسین خسروجردی


بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی

صفحه 21-30

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سید حسین قافله باشی


شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

صفحه 48-57

سمیه رحیمی؛ مصطفی علیزاده؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذرافشان؛ ادریس حسین زاده؛ محمود تقوی


تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی

صفحه 58-65

حاجی امید کلته؛ رضا حکمت شعار؛ ابراهیم تابان؛ محمدامین فقیه؛ محسن یزدانی اول؛ ثنا شکری


مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 75-83

راضیه سادات حسینی؛ رها صالح آبادی؛ راهله جوانبختیان؛ معصومه علیجانپور آقاملکی؛ وحیدرضا برهانی نژاد؛ وحید پاک پور


بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 103-109

سیدامیر حسین ذهنی مقدم؛ مریم جوادی؛ فؤاد علیمرادی؛ اصغر محمدپور اصل