دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395 
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان

صفحه 826-835

طیبه رحیمی‌پردنجانی؛ نجمه مشفقی؛ آرزو ضاربی


مقایسه کارایی کربن فعال ساده و پوشانده‌شده با اکسیدمنگنز در جذب تولوئن از جریان هوای آلوده

صفحه 836-847

فاطمه رضایی؛ سید غلامرضا موسوی؛ علیرضا ریاحی‌بختیاری؛ یدالله یمینی


کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار

صفحه 848-855

معصومه شریف‌زاده؛ مریم نقیبی‌نسب؛ اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ نسرین فاضل؛ یاسر تبرائی


شیوع افسردگی در سالمندان تُرک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس

صفحه 856-865

کاظم اشرفی؛ رباب صحاف؛ فرحناز محمدی‌شاه‌بلاغی؛ اکرم فرهادی؛ غلامرضا انصاری؛ فرید نجفی؛ عزیزه قرنجیک؛ شادی قادری


سرو اپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393

صفحه 876-881

محمدشفیع مجددی؛ نجمه محمودآبادی؛ ملیکا لعل کارگر؛ حسین الیاسی


بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391

صفحه 888-895

مهدی فرزاد‌کیا؛ لیلا قاسمی؛ احمد ‌اله‌آبادی؛ ایوب رستگار


بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد

صفحه 896-901

مریم میرزایی؛ الهام سپهوند؛ رباب صحاف؛ سمانه میرزایی؛ احمد پاکدل


سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر

صفحه 902-909

مسلم محمدی؛ مسعود بحرینی؛ سینا دوبرادران؛ کامران میرزایی؛ شهره شهامت