دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 89-147 
تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی

صفحه 97-106

نسرین فاضل؛ حمیده یزدی‌مقدم؛ فاطمه الحانی؛ اکبر پژهان؛ محسن کوشان؛ محمدرضا قاسمی؛ فهیمه ریواده


ارزیابی فاکتورهای احتمال خطر اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از روش‌های لوبا و رولا و مقایسة نتایج حاصل در شرکت چاپ و نشر

صفحه 136-129

محمد خندان؛ علیرضا کوهپایی؛ شهرام وثوقی؛ وجیهه مبینی‌زاده؛ فهیمه حاصلی؛ ابوالفضل محمدبیگی