دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 149-210 (مرداد و شهریور) 
اثر محافظتی عصارة هیدروالکلی پسته بر میزان آنزیم‌های کبدی متعاقب القای مسمومیت کبدی در موش صحرایی

صفحه 149-156

فرشته ایرانمنش؛ امیر موسایی‌امین؛ امیر رهنما؛ علی اکبر ملکی راد؛ علی شمسی زاده


پارسین: مدلی مشتمل بر ابزارهای لازم به‌منظور پیاده‌سازی شبیه‌ساز بیمار در سیستم مدیریت یادگیری

صفحه 173-181

شیرین عیانی؛ رفعت بیات؛ سمانه نعمت الهی؛ محمد شهرآبادی؛ فروغ رحیمی؛ علی سلیمانی


کارایی کربن فعال تهیه‌شده از چوب چنار و اصلاح‌شده با کلرید آمونیم در حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی

صفحه 183-189

اکرم اسکندریان؛ سحر سادات آزاد؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی


بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی‌کلروفنوکسی استیک اسید از محلول‌های آبی

صفحه 197-203

محمدتقی قانعیان؛ معصومه طباطبایی؛ محمدحسن احرامپوش؛ محمدرضا نفیسی؛ محسن امراللهی؛ محمود تقوی