دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 211-298 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ سنجش نگرش دانشجویان نسبت به افراد دارای ناتوانی

صفحه 211-216

معصومه آران؛ منوچهر ارجمند حسابی؛ ملاحت اکبر فهیمی؛ مرجان وجدانی؛ محمد کمالی


وضعیت کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1393

صفحه 233-237

رمضانعلی خمیرچی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ محمد علی یعقوبی فر؛ محد حسن رخشانی


نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس

صفحه 249-255

علی اصغر محمدی؛ محمدنقی فراهانی؛ جعفر حسنی؛ فیروز میردریکوند