دوره و شماره: دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396 
روش‌های مختلف ترومبکتومی در سکته‌های ایسکمیک مغزی

صفحه 13-18

هومن بهاروحدت؛ پیام ساسان نژاد؛ محمود محمدزاده شبستری؛ فرزاد فاضلی


بررسی اضطراب مرگ در دانشجویان فوریت پزشکی و تکنسین های اورژانس سبزوار در سال 1392

صفحه 71-79

هاجر صادقی؛ محمود حسین زاده؛ مسعود بهرامی؛ فاطمه مهرابی؛ رضا فروزان


ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

صفحه 131-137

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده


مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم

صفحه 95-102

مجید طاهری؛ محمود عباسی؛ مهری محمدی؛ ابولفضل محمدبیگی؛ ابوالفضل جوکار؛ محسن مختاری؛ امیر الماسی حشیانی