دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1388 (54) 
مقایسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرینه

صفحه 189-195

مریم کاشانیان؛ منصوره اشقلی فراهانی؛ مریم شاه نظری؛ فرشته جهدی؛ حمید حقانی


مطالعه کیفی: تجربه زنان از یائسگی

صفحه 196-205

حمید پیروی؛ لیلا جویباری؛ منصوره جمشیدی منش؛ اکرم ثناگو


تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

صفحه 206-212

لادن نجار؛ آرش اکابری؛ طاهره توفیقیان؛ محمدرضا شگرف نخعی


شناسایی سالمونلا تیفی بر اساس توالی ViaB با استفاده از PCR

صفحه 221-227

بابک براتی؛ شهرام نظریان؛ مهدی شیرازی؛ نسیبه قربانی؛ مجتبی سعادتی؛ محمدباقر صالحی؛ هادی شیرزاد