دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397 
شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند

صفحه 487-494

عمار صالحی سهل آبادی؛ محدثه خوشگفتار؛ احسان اسدی؛ حسین جدیدی


موکوپلی ساکاریدوز نوع یک: گزارش یک مورد

صفحه 518-527

فرزانه خدابنده؛ ریحانه علیشاهی؛ فاطمه یحیوی کوچکسرایی


تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی

صفحه 581-590

علی محمد ایزدپناه؛ مهدی هادوی؛ حمید رضا بهرامی