دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398 
بررسی تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه

صفحه 35-43

محمد رضا جانی؛ محمد رضا رزم آرا؛ زهره برزگری اسفدى؛ آسیه مؤدی؛ عاطفه جمشیدی؛ ریحانه ایوبی؛ محمدرضا داوری


بررسی حذف سیانید از زائدات خطرناک با استفاده از نانو ذرات آهن

صفحه 63-71

احمد اله ابدی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ محمدحسین ساقی؛ حمیده بهروزی خواه؛ شهرام صادقی؛ محمدرضا بهروزیخواه


تأثیر نوع تمرین ورزشی بر سطوح 8 - اکسو گوانین DNA گلیکوسیلاز و میزان 8- هیدروکسی، 2- داکسی گوآنوزین بافت‌ کبد و مغز موش‌های صحرایی

صفحه 99-107

حسین طاهری چادرنشین؛ محمد اسماعیل افضل پور؛ احسان افروزی گروی؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ میثم علی پورراز


بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 95

صفحه 127-132

بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ نجمه مهاجری؛ بتسابه یوسفی؛ حسین بوسعید؛ احسان موسی فرخانی


بررسی میزان فلزات سنگین در کمپوست تولیدی از پوست پسته و فضولات دامی

صفحه 153-159

محسن یزدانی؛ حسین علیدادی؛ علی اکبر دهقان؛ مجتبی داوودی؛ محمود دنکوب؛ محمود تقوی؛ رضا عطایی؛ علی اصغر نوایی