دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399 
4. بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد کشاورزان شهرستان جوین در خصوص استفاده از آفت کش‌ها

صفحه 514-519

محمدحسین ساقی؛ رضا ملایجردی؛ صدیقه رستاقی؛ ایوب رستگار؛ حسین رضائی


12. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان

صفحه 542-547

محبوبه علی پور؛ رها صالح آبادی؛ رحیم اکرمی؛ جواد گنجلو