دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1387 (50) 
سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی

صفحه 182-191

سیده فاطمه اسکویی؛ کاتری وهویلاینن جولکانن؛ فاطمه دباغی؛ حسین کریمی مونقی؛ طاهره بینقی


بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون

صفحه 213-219

نرگس سرشار؛ مجتبی کیان مهر؛ مهدی یعقوبی اول ریابی؛ محمد قهرمانی؛ حسین مختاریان دلویی؛ حمید راسخی