دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر و آبان 1387 (49) 
جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس

صفحه 152-157

مهشید محمدی پور؛ کاظم پریور؛ محمدعلی شکرگزار؛ ناصر مسروری؛ احمد رضا کامیاب؛ راحله حلبیان؛ مهریار حبیبی رودکنار


بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان

صفحه 164-168

الهه صدیقی لویی؛ شقایق رحمانی؛ رضا سعیدی؛ حمیده جعفری


مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف

صفحه 169-175

ژرالد لارچر؛ محمود محمودی؛ فریده زینی؛ حسین معلایی؛ سیدمهدی زرگریان