دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387 (47) 
ارزیابی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در مدل موش کوچک آزمایشگاهی

صفحه 7-13

عباس علی وفایی؛ سعید حاجی رحیم خان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ مرتضی جراحی؛ عباس علی طاهریان؛ حسین میلادی‌ گرجی؛ حسن صادقی


بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان

صفحه 33-39

نورالسادات کریمان؛ مریم اصل توقیری؛ علی قلعه ایها؛ امیرعلی اکبری صدیقه؛ حمید علوی مجد


بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری

صفحه 40-45

محمود محمودی؛ حجت زراعتی؛ آرش اکابری؛ فرشته مجلسی


بررسی حساسیت نایسریا گنوره به سیپروفلوکساسین

صفحه 46-51

مسعود ملوندی؛ محبوبه نادری نسب؛ ستاره سروش


رفتار بهداشت دست در بیمارستان های شهرستان سبزوار

صفحه 59-64

محمد دانشمندی؛ عزت صمدی پور؛ محمدمهدی سالاری