دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1401 
تأثیر روش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و کنترل هیجانی زنان باردار نخست‌زا

صفحه 449-460

ویدا درخشان پور؛ حسن پاشا شریفی پاشا شریفی؛ پروین کدیور


مطالعه سرطان‌زایی بنزن و تأثیرات مالاتیون بر آن در موش سوری

صفحه 502-516

مژگان اصغری؛ گودرز صادقی هشجین؛ علی اکبر گلابچی فر؛ محمدکاظم کوهی؛ احد محمد نژاد؛ ساناز ریسمانچی؛ محمد طاهری


نقش ساختار انگیزشی و کارکردهای اجرایی در وسوسه‌های جایگزین جذاب

صفحه 517-530

مریم السادات فخری؛ جواد صالحی فدردی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی