دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390 (59) 
اثر بخشی مداخله فراشناختی در بهبود علائم اختلال بدشکلی بدن

صفحه 26-32

مهدی ربیعی؛ لطف اله کریمی؛ نعمت اله شموسی؛ محسن احمدی طهور


روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی

صفحه 33-40

احمد اله آبادی؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ علی ترابیان


ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک

صفحه 41-46

مهدی گل افروز شهری؛ محمود ریوندی؛ اکرم کوشکی


رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری

صفحه 47-54

محسن کوشان؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو


عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار

صفحه 55-66

محمد صفری؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک


بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن

صفحه 67-71

ژیلا آگاه؛ آرش خامنه باقری؛ فرشته قراط