دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1386 (46) 
اثر مصرف عسل طبیعی بر وزن بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دچار اضافه وزن و چاقی

صفحه 211-217

محمدحسین فروزان فر؛ سعید حسینی؛ محسن بهرامی؛ عسل عطایی جعفری؛ بهروز علیرضاپور؛ محمد پژوهی


مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار

صفحه 238-245

ویدا زراوشانی؛ سیدباقر مرتضوی؛ علی خوانین؛ علی رضایی؛ رمضان میرزایی