دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1386 (44) 
بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم

صفحه 83-88

صدیقه اظهری؛ مرضیه لطف علی زاده؛ سهیلا پیرداده بیرانوند؛ محمدتقی شاکری


بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید

صفحه 89-94

مریم اصفهانی؛ لیدا حق نظری؛ محمدرضا صفری؛ نسرین شیخ؛ مسعود کورکی


ارزیابی بعضی از اجزای سیستم ایمنی در زنان هیپرتیروئید

صفحه 103-109

رضا وزیری نژاد؛ غلام حسین حسن شاهی راویز؛ سیدمحمدعلی سجادی؛ عبداله جعفرزاده؛ محمدرضا میرزایی؛ علی طاطی