دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1385 (42) 
بررسی میزان فراوانی هیپوتیروییدی و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار عفونت HIV در شهر تهران در سال 1383

صفحه 166-171

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ سیدمحمد توانگر؛ علیرضا شفاهی؛ آناهیتا لشکری؛ مهرناز رسولی نژاد؛ رامین حشمت؛ مهران ایزدی؛ وحید حق پناه؛ شیرین افهمی؛ مینو محرز


تاثیر روش کانگورویی بر شدت درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان

صفحه 172-177

زهرا اثنی عشری؛ محترم امیرنژاد؛ رضا سعیدی؛ حبیب اله اسماعیلی


سرطان های غدد درون ریز در چهار استان ایران

صفحه 190-195

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ رضا ملک زاده؛ وحید حق پناه؛ بابک سلیمان پور؛ رامین حشمت؛ سیدمحمد توانگر