دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1384 (38) 
لنفادمای مادرزادی: گزارش یک مورد

صفحه 53-56

علیرضا مدرسی؛ فاطمه قانع شعرباف