دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1384 (36) 
تخلیص و جداسازی سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی

صفحه 6-13

شیرین جمشیدی؛ علی‌ فرهنگی؛ بهزاد لامع راد؛ عظیم اکبرزاده؛ سلمان بهره مند


بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی

صفحه 26-30

نیره اعظم حاجی خانی؛ زهرا عباس پور؛ پوراندخت افشاری