دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1383 (34) 
بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان

صفحه 40-45

غلام رضا آذری؛ عبدالجلال مرجانی؛ غلام رضا وقاری؛ محمدابراهیم کردجزی