دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1383 (33) 
تاثیر کلونیدین خوراکی بر میزان لرز بعد از عمل جراحی

صفحه 15-20

علی محمد حسن زاده؛ سیدمصطفی موسوی تکیه؛ سیدرضا مظلوم


اثر درمان های ترکیبی بر استئوپروز

صفحه 27-33

سیدعلیرضا ابراهیم زاده؛ مجید رحیمی حاجی آبادی