دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1391 (66) 
اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر

صفحه 310-324

علی شمسی زاده؛ غلامحسین حسن شاهی؛ علی روحبخش؛ فاطمه ایوبی؛ مهشید تهمتن


اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

صفحه 354-363

معصومه سلیمی؛ غلامحسین واعظی؛ حمید کلالیان مقدم؛ مهناز مصری پور علویجه


بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390

صفحه 364-370

حمید عالمی؛ احمد دولت آبادی؛ یاسر تبرائی؛ علیرضا قربانی؛ محمدرضا شگرف نخعی