دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1389 (57) 
نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر

صفحه 158-169

محمد جوان؛ سیدجواد میرنجفی زاده؛ مریم زراعتی؛ سیمین نامور


نحوه یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان

صفحه 169-179

محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ حسین زارع؛ میترا قریب؛ امیرحسین امامی؛ آتوسا قریب


فراوانی ژنpxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS-PAGE

صفحه 196-206

محمدجواد نمازی؛ غلام رضا جوادی؛ محمدحسن شاه حسینی؛ جمیله نوروزی؛ سیدحسین شاه چراغی؛ حسین صمدی؛ سیدهادی شاه چراغی


مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی

صفحه 207-212

حسن روان سالار؛ سیدمهدی زرگریان؛ محمدرضا بهروزی خواه؛ آرش اکابری


کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار

صفحه 213-217

حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ مهدی جعفرزاده فخاری